Ривожланиш кўрсаткичлари

Qorovulbozor tumani 

Kichik biznes va tadbirkorlik 2017 yil

Ma`lumotlar ko`rsatkichlariko`rsatkichlar
Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishdan sof tushumi mavjud korxonalar soni381
Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishdan sof tushum hajmi, mln.so’m474125.6
Sof foyda (zarar (-), sof foyda bilan chiqgan korxonalar soni299
Sof foyda (zarar (-), sof foyda miqdori, mln.so’m37503.9
Sof foyda (zarar (-), zarar ko’rgan korxonalar soni129
Sof foyda (zarar (-), zarar miqdori, mln.so’m3817.2
0